นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ

กรมศิลป์ เตรียมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามฯ

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ในพื้นที่ของโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ว่า เพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม ให้ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึงได้ ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557

โดยมอบหมายให้สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พช.) โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ รับผิดชอบในการอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอาน และศิลปวัตถุ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดูแลรักษาซ่อมแซมคัมภีร์อัลกุรอาน รวมถึง ศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาอิสลาม ให้มีสภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ด้วยหลักวิชาการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของกิจกรรมดังกล่าว

นายกิตติพันธ์กล่าวต่อว่า การดำเนินงานอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอานและศิลปวัตถุด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่ การปฏิบัติสงวนรักษาศิลปวัตถุด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทไม้ ทองเหลือง เซรามิก เครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ปืนโลหะ มีด กริช เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน

การกำจัดแมลงที่อยู่ภายในคัมภีร์อัลกุรอาน ประมาณ 70 เล่ม ด้วยความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำมาก ลบ 18 องศาเซลเซียส การซ่อมแซมคัมภีร์อัลกุรอานที่มีการชำรุด และมีอายุยาวนาน งานสุดท้ายคือการควบคุมความชื้นในตู้จัดแสดงชั่วคราวภายในอาคารเรียน โรงเรียนสมานมิตรวิทยา เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในตู้จัดแสดง

“การดำเนินงานในพื้นที่ทุกครั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานจากชาวมุสลิมในพื้นที่ และชุมชนมุสลิมใกล้เคียง สามารถสร้างบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาอิสลาม เป็นการอนุรักษ์แบบยั่งยืน ใช้มิติทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันในพหุสังคม โดยกรมศิลปากรเห็นความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากอดีต ซึ่งควรจะต้องเก็บรักษา เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดของชุมชนในแต่ละพื้นที่ และของประเทศ จึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์เรียนรู้อัลกุรอาน เพื่อเก็บรักษาสมบัติของแผ่นดิน เมื่อเปิดให้บริการแล้ว จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน และมรดกวัฒนธรรมอิสลาม ตลอดจนเป็นสถานที่จัดเก็บ และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้มาตรฐานสากล เป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” นายกิตติพันธ์ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ datacraft-inc.com

UFA Slot

Releated